אודות E-Land | כדאיות ההשקעה בנדל"ן | תהליך הפשרת קרקעות | פרויקטים חמים | תנאי שימוש באתר | קישורים | יצירת קשר

                                                                                                              מחפש/ת קרקעות חקלאיות להשקעה באזור:

 

קבוצות רכישה:
קרקעות לבנייה
תוכניות פינוי בינוי
תוכניות להרחבת יישובים

מעוניינים בפרויקט

בעל נכס - מעונין להציג נכסיך באתר?

 

 

 תקנון ותנאי שימוש באתר

השימוש באתר כפוף ומותנה להסכמתך לאמור בתנאים אלה. השימוש באתר או במידע שבו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה. תקנון זה יהווה בסיס לכל דיון בינך לבין e-land, בעלי האתר או מפעיליו, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם (להלן ביחד – "e-land"), ולפיכך הינך מתבקש לקראו במלואו ובעיון.

לשון זכר בתקנון זה במשמעו – גם נקבה, ולהיפך.

זכויות הקניין הרוחני בכל המידע המצוי באתר ובדפים שבו הינן של בעלי האתר או ספקי מידע אחרים (בהתאם להרשאה). הינך מתחייב/ת להשתמש במידע בהתאם לכל דין. כל העתקה, פרסום, הפצה ברבים או שימוש במידע למטרות מסחריות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, הינו אסור.

אין לבצע שינויים, או להשתמש בדרך כלשהי לרבות (אך לא רק) העתקה, שידור, הצגה, שיכפול, פרסום, או מכירה של המידע שמקורו באתר זה.

e-land נוקט באמצעים הראויים בנסיבות כל עניין ועל פי דין על מנת לקבל את המידע המהותי הנוגע לקרקעות ולנכסים המוצגים ולהביא בפניך את כל המידע המהותי כאמור.

על אף האמור, e-land הינו פלטפורמה להצגת קרקעות ו/או נכסים אחרים בתחום הנדל"ן, המוצגים באתר על ידי בעלי הקרקעות/ הנכסים או אחרים מטעמם ("בעלי הקרקעות"). המידע המפורסם ב – e-land לפיכך הינו באחריותם המלאה של בעלי הקרקעות כאמור ואין באפשרותו של e-land לעמוד בשלמות על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע כאמור. בנוסף, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אליך. e-landאינו אחראי לנכונות המידע, אמינותו, שלמותו, עדכניותו, למידת הדיוק שבו, או לליקוי או טעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו. e-land לא ישא, במישרין או בעקיפין, באחריות כלשהי (חוזית, נזיקית או אחרת) למידע, ו/או התאמתו לצרכיך, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר נגרם לך או לצד ג' כלשהו בגין ו/או בקשר עם המידע ו/או השימוש בו והינך פוטר/ת בזה את e-land מכל אחריות כאמור.

e-land מביא אליך את המידע כמות שהוא. אין לראות באתר כל המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה, או הבעת דעה בדבר כדאיות השקעה או פעולה כלשהי. השימוש במידע כאמור הינו באחריותך הבלעדית ו - e-land לא ישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור. e-land ממליץ ומאיץ בך לבחון את המידע והתאמתו לצרכיך, לרבות באמצעות אנשי מקצוע ובכלל זה עו"ד מטעמך, והאחריות המלאה לביצועה של בדיקה כאמור ו/או אי ביצועה תחול עליך לבדך.

e-land יאפשר לך יצירת קשר ישיר עם בעלי הנכסים המוצעים. e-land אינו אחראי בכל צורה שהיא לכל פעולה, לרבות ייעוץ, התחייבות או הסכם של כל צד שלישי, וכל פנייה לצד שלישי הינה באחריותך הבלעדית.

שירותי e-land יכול ויהיו כרוכים בתשלום דמי תיווך. במקרים אלה, עם פנייתך ל- e-land, תתבקש לחתום על מסמך בכתב המסדיר את תנאי ההתקשרות עם e-land.

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשימוש באתר ו/או למידע הנכלל בו תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב.

על השימוש באתר יחולו הוראות הדין החל במדינת ישראל בלבד.

קרקעות חקלאיות להשקעה בארץ

קרקעות להשקעה בשרון
קרקעות להשקעה במרכז
קרקעות להשקעה בדרום
קרקעות להשקעה בגליל
קרקעות להשקעה בגולן

קרקעות חקלאיות להשקעה בחו"ל

קרקעות להשקעה במזרח אירופה
קרקעות להשקעה במזרח הרחוק
קרקעות להשקעה באסיה
קרקעות להשקעה בדרום אפריקה
קרקעות להשקעה בארה"ב
קרקעות להשקעה בקנדה

 
 

   © כל הזכויות שמורות לאתר E-Land.co.il - האתר הישראלי לשיווק קרקעות   טלפון: 077-3006166   נייד: 052-4877656     שלח/י אי-מייל

נבנה ועוצב ע"י סטודיו פייג'רס-דיזיין